«Ақмола облысы білім басқармасының Атбасар ауданы бойынша білім бөлімі Тимашевка ауылының жалпы орта білім беретін мектебі» КММ
КГУ «Общеобразовательная школа села Тимашевка отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области»

СоцСети

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

консультативтік пункт құру жөніндегі нұсқаулық

ҚАЗАҚСТАНРЕСПУБЛИКАСЫБІЛІМЖӘНЕҒЫЛЫММИНИСТРЛІГІ БАЛАЛАРДЫ ЕРТЕ ДАМЫТУ ИНСТИТУТЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕМЕН ЖӘНЕ ОҚЫТУМЕН ҚАМТЫЛМАҒАН БАЛАЛАРДЫҢ АТА-АНАЛАРЫМЕН ЖҰМЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУБОЙЫНШАКОНСУЛЬТАЦИЯЛЫҚПУНКТТЕРГЕ

АРНАЛҒАННҰСҚАУЛЫҚТАР

 

 

ИНСТРУКЦИЯДЛЯКОНСУЛЬТАЦИОННЫХПУНКТОВПО

ОРГАНИЗАЦИИРАБОТЫСРОДИТЕЛЯМИДЕТЕЙ,КОТОРЫЕНЕ ОХВАЧЕНЫ ДОШКОЛЬНЫМ ВОСПИТАНИЕМ И ОБУЧЕНИЕМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нұр–Сұлтан

 

2022

 

ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрлігі

«Балалардыертедамытуинституты»базасында әзірленген

 

 

 

 

 

 

 

Мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтылмаған балалардың ата- аналарымен жұмысты ұйымдастыру бойынша консультациялық пункттергеарналған нұсқаулықтар– Нұр-Сұлтан, 2022. -22 б.

 

 

 

 

 

Пікіржазғандар:

Г.К. Ибрагимова РhD; Ф.К.Омарбековамеңгеруші; Ф.К.Бурганова                  әдіскер.

 

 

 

 

Әдістемелік құралда мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтылмаған балалардың ата-аналары үшін консультациялық пункттерді ұйымдастыру бойынша нұсқаулықтар берілген.Ұсынылған материалдар мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтерінеконсультациялық пунктердің жұмысын тиімді ұйымдастыруға көмектеседі. Нұсқаулықта консультациялық пункт қызметінің мақсаттары мен міндеттері айқындалған. Нұсқаулықтар базасында консультациялық пунктер ұйымдастырылған мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтеріне, сонымен қатармектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтылмаған балалардың ата-аналарына арналған.

 

Нұсқаулық ҚР БҒМ «Балаларды ерте дамыту институтының» Ғылыми- әдістемелік кеңесінде қаралып, ұсынылған (2022 жылғы 27 маусымдағы №6хаттама).

 

 

 

 

 

Балалардыертедамытуинституты,2022 жыл

 

ТҮСІНДІРМЕЖАЗБА

 

Отбасы институтының адам өміріндегі рөлі бұрыннан зерттеу тақырыбы болған. Отбасындағы тәрбиебаланы туғаннан бастап тұлға болыпқалыптастыруда зор рөл атқарады.Отбасында баланың жеке тұлғасы қалыптасады.

Қоғам, әлеуметтік институттар отбасы тәрбиесінеықпал етеді. Отбасында баланың алдындаалғашрет таңғажайыпәлемнің есігі ашылады.Отбасындағы тәрбие баланыңәлеуметтік ортаны жағымды эмоциялармен немесетаңырқаумен, қатыгездікпен қабылдауына әсер етеді. Тәрбиенің негізі отбасында қаланады. Балаға толыққанды тәрбие беруоның жеке тұлға болып қалыптасуының, дамуы мен үйлесімді өсуініңалғышарты болып табылады.

Қазіргіуақытта ата-аналардыңбілім беру бағдарламалары, баланың жас және психологиялық ерекшелігі, баланың қажеттілігі туралы нақтытүсініктеріжоқ жәнеата-аналар тәрбиелеу әдістерін сараптай алмайтындықтан отбасының тәрбиелік әлеуетінтиімді қолдана алмайды. Бұныңсалдарытәрбиелеу нәтижесінің төмендеуіне әкеледі. Ата-аналардың бала тәрбиесінемән бермеуі баланыңжекетұлға болыпқалыптасуына,әлеуметтікбейімделуіне керіәсеретіп,жүйкелік ауытқулардың пайда болуына жол береді. Ата-аналардың мектепке дейінгітәрбиеменоқытусаласындағыбіліктілігініңаздығыбалатәрбиесінеәсер етеді.

Бүгінгі күннің ата-аналары қаншалықты білімді болсадапедагогика, психология,физиологияжәнеөзгебілімсалаларынантолықхабардаремес. Кез-келген білімі бар ата-аналарды бала тәрбиесі туралы мәселелер ойландырады. Сондықтан отбасыбілім беру қызметі саласында көмекті қажет етеді.

Баланы тек ата-анасы ғана емес, айналасындағы адамдарда тәрбиелеу қажет. Балаларды әлеуметтік ортадан бөліп алыптәрбиелеу мүмкін емес. Сондықтан да балалардыңбелсенді әрекетіне арналғанорындар болуы тиіс. Белсенді әрекетке арналған орындардыңболуы баланың жан-жақты дамуына әсер етеді.

Ата-аналарға (заңды өкілдеріне) әртүрлі ақпарат көздері ұсынатын психологиялық -педагогикалықбасылымдар, баспасөз,ғаламтор материалдары, теле-радио бағдарламалары, ғылыми-көпшілікке арналған әдебиеттер, көрнекіліктер жеткілікті. Бірақ бұл ақпарат көздеріндеотбасының, баланың ерекшелігін ескеріп, ата-ананың (заңды өкілдердің)нақты сұрағына тікелей жауап беру мүмкіндігі жоқ.

Бұл мәселеде мектепке дейінгі ұйымныңмамандары құзыретті. Оларата- анаментікелейқарым-қатынас жасап, «кері байланыс» орната алады,баланың дамуын бақылайды.

Қазіргі уақытта мектепке дейінгі білім берудіңкелесідей нысандары: мектепке дейінгі ұйым жанындағы балалардың қысқа мерзімді болу топтары, баланы үйде тәрбиелеп отырған отбасыларға медициналық-психологиялық-педагогикалық көмек беру орталықтары және т.б табысты дамуда. Пайда болған жаңа нысандар баланың дамуына белсенді ықпал етіп,отбасыларға мектепке дейінгі білім беру саласындағы мамандардың білікті көмегін алуға көмек беруге арналған. Сонымен қатаржаңа нысандар балаларыбалабақшаға баратын отбасыларға да, балалары балабақшаға бармайтын отбасыларға да бағытталған.

Осындай жаңа нысандардың бірі мектепке дейінгі ұйымның жанында консультациялықпункттерұйымдастыруболыптабылады.Консультациялық

 

пункттер ата-аналардың қажеттіліктерін ескере отырып балалары мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтылмаған ата-аналар үшін, отбасын және тәрбиеленушіні әлеуметтік-педагогикалық қолдау мақсатында құрылады. Консультациялық пункттербалабақшалар үшін жаңалық емес.Консультациялық пункттер балабақша мен отбасы арасындағы өзара әрекеттіңдәстүрлі түрлерінің бірі тәрбиешілердің ата-аналарға (заңды өкілдерге) жеке және топтық консультация беру қызметін іске асырады. Мектепке дейінгі ұйымның жұмыс тәжірибесінде тәрбиешілер ата-аналардың сұранысы негізінде немесе балалардың даму ерекшеліктерін ескере отырып консультация бере алады. Сонымен қатар балабақшаның басқа мамандары (әдіскер, психолог, логопед, дефектолог және т.б.) ата-аналарға (заңды өкілдерге) қандай да бір мәселе бойынша кеңес береді.

Консультациялық пункттер мектепке дейінгі ұйымда жұмыс істейтін педагогтермен, психологтармен және басқа мамандармен үнемі сөйлесуге мүмкіндігі жоқата-аналарға психологиялық-педагогикалық көмек беруге,сондай-ақ балалардың үйлесімді дамуын қолдауғаарналған.

Ата-аналар (заңды өкілдер) мен отбасы жағдайында тәрбиеленетін балалар үшінұйымдастырылғанконсультациялық пункттердің жұмысы мектепке дейінгі ұйымдар, әдістемелік орталықтар базасында жүзеге асырылады.

Нұсқаулықтардың мақсаты мектепке дейінгі біліммен қамтылмағанбалалардың ата-аналарына көмек көрсету..

Бұл нұсқаулықтар базасында консультациялық пункттер ұйымдастырылған мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтеріне, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтылмаған балалардың ата-аналарына арналған.

 

КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫҚПУНКТТЕРДІҰЙЫМДАСТЫРУБОЙЫНША

НҰСҚАУЛЫҚТАР

 

 

Жалпыереже

Мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтылмағанмектеп жасына дейінгі балалардың ата-аналарына (заңды өкілдеріне) арналған консультациялық пункттер мектепке дейінгі ұйымдардың базасында ұйымдастырылады жәнеМектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламаларыніске асыратын мектепке дейінгі білім беру ұйымының құрылымдық бөлімшесі.

Консультациялық пункттер мектепжасына дейінгібалаларды тәрбиелеу мен дамытуда отбасына көмек көрсетудің бір түрі болып табылады.

Мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтылмаған мектеп жасына дейінгі балалардың ата-аналарына (заңды өкілдеріне) арналған консультациялық пункттердің қызметі мектепке дейінгі ұйымы мен баланың ата-аналарының (заңды өкілдерінің) өзара міндеттемелері туралы келісім -шартқа(1 қосымша) сәйкесөтеусіз негізде жүзеге асырылады.

 

Консультациялықпунктқызметініңмақсаттарыменміндеттері

Ата-аналарға (заңды өкілдерге) арналғанконсультациялық пункттің жұмысы білім беру саласындағы мемлекеттік саясат қағидаттарын іске асыруға, мектеп жасына дейінгібалаларды үйде тәрбиелеп отырған отбасыларға көмек көрсетуді қамтамасыз етуге бағытталған.

Мақсаты: мектеп жасына дейінгібалаларды үйде тәрбиелеп отырған отбасыларға консультациялық және әдістемелік көмек көрсету.

Негізгіміндеттері:

 • мектеп жасына дейінгі баланың жан-жақты дамуы мәселелері бойынша ата- аналарға (заңды өкілдерге) әдістемелік көмек көрсету, мектеп жасына дейінгі балаларды әлеуметтендіруге ықпал ету ;
 • ата-аналарға (заңды өкілдерге) бір жастан бастап бірінші сыныпқа қабылданғанға дейін балаларды тәрбиелеу, оқыту мәселелері бойынша консультациялық көмек көрсету;
 • ата-аналарға(заңдыөкілдерге)диагностикалықкөмеккөрсету,мектепжасына балалардың дамуындағы мәселелердіанықтау және диагностикалау;
 • мектеп жасына дейінгі балалардың дене бітімі, психологиялық және әлеуметтік дамуындағы әртүрлі ауытқулардың алдын алу;
 • мектеп жасына дейінгі балаларды үйде тәрбиелеп отырған ата-аналарға (заңды өкілдерге) ақпараттық қолдау көрсету;

-тәрбиеленушінің толыққанды дамуын қамтамасыз ету үшін отбасымен тығыз ынтымақтастықорнату болып табылады.

Консультациялықпункттіңқызметінұйымдастыру

Консультациялықпункттіңқызметішеңберінде:

 • диагностикалықкөмекберу-баланыпсихологиялық-педагогикалықзерделеу, бала тұлғасының жеке ерекшеліктері мен бейімділігін, оның әлеуетті мүмкіндіктерін айқындау,соныменқатардамуындағы,әлеуметтікбейімделуіндегі

 

бұзушылықтардың себептері мен тетіктерін анықтау, баланы одан әрі дамыту және тәрбиелеу бойынша ұсынымдар әзірлеу;

 • консультациялық көмек беру - психологиялық, әлеуметтік, педагогикалық консультация беру, ата-аналарды (заңды өкілдерді) бала дамуының физиологиялық және психологиялық ерекшеліктері, тәрбиенің негізгі бағыттары,күйзеліс жағдайларын еңсеру туралы хабардар ету;
 • әдістемелік көмекберу - ата-аналарды (заңды өкілдерді)ағарту,ата-аналарды туындайтын отбасылықмәселелердің алдын алуға, ата-аналардың педагогикалық мәдениетін қалыптастыруға, отбасында жағымды қарым-қатынастарды қалыптастыруға бағытталған педагогикалық әдістер мен тәсілдер туралы хабардар ету; ата-аналарды отбасы жағдайында тәрбие процесін ұйымдастыруға, үйретуге бағытталған баланың жеке даму ерекшеліктері негізінде түзету және дамыту технологияларымен таныстыру.

Консультациялық пункт қызметінің негізгі нысандары: ата-аналардың (заңды өкілдердің) сұранысыбойынша қажетті жеке және топтық консультациялар беру, жазбаша өтініш бойынша сырттай консультация беруді ұйымдастыру, ата-аналар (заңды өкілдер) үшін дәрістер, теориялық және практикалық семинарларды ұйымдастыру, мектепке дейінгі ұйымның сайтына орналастыру арқылы консультациялармен әдістемелікұсынымдарберу, балабақша мамандарыныңмектеп жасынадейінгі балаларға диагностикалық зерттеужүргізуі болып табылады.

Отбасыларғаконсультацияберу жұмысы мамандардың: басшының,әдіскердің, тәрбиешінің, медициналық қызметкердің, психологтың, логопедтің және басқа мамандардың қызметін кіріктіру негізінде құрылады.

Консультациялықпункттергежұмысқатартылғанмамандардыңсанымектепке дейінгі ұйымның түрімен, оның кадрлық құрамымен айқындалады.

Консультациялықпункттіңқызметінтіркеуүшінкелесідейқұжаттаманы жүргізу қажет:

 • ата-аналардыңалдын-алажазылужурналы;
 • өткізілгеніс-шараларкестесіжәнеата-аналардың(заңдыөкілдерінің) өтініштерін есепке алу журналы (2-қосымша);
 • консультациялықпункттіңжұмысжоспары;
 • консультациялықпункттіңжұмыскестесі,
 • жылбойғыжұмыстыталдау.

Консультациялықпункттіңжұмыскестесінмектепкедейінгіұйымның басшысы бекітеді.

 

Консультациялықпункттібасқаружәнеоғанбасшылықету

Консультациялықпункткетікелейбасшылықтымектепкедейінгіұйымның басшысы жүзеге асырады.

Мектепке    дейінгі    ұйымның    басшысы    консультациялық                              пункттің әрбір қызметкерінің лауазымдық (функционалдық) міндеттерін айқындайды.

 

Консультациялық    пункттің     педагогикалық    процесіне                                            қатысушылардың құқықтары мен міндеттері

Консультациялық пункттегі педагогикалық процестің қатысушылары балалар, ата-аналар (заңды өкілдері), мектепке дейінгі ұйымның педагогтері болып табылады.

 

Консультациялықпункттіңпедагогтері:

 • ата-аналарарасындапедагогикалықбілімдібелсендітарату;
 • балалардытәрбиелеудеотбасынатәжірибеарқылыкөмеккөрсету;
 • ата-аналардыконсультациялықпункттіңпедагогикалыққызметінетарту;
 • балалармендиагностикалықжәнетүзетужұмыстарынжүргізу.

Консультациялықпунктпедагогтері:

 • жеке-бағдарланған    тәсіл    негізінде    балалармен                  сабақ                          бағдарламасын әзірлеуге;
 • жұмыстақажеттіәдістемелікәдебиеттерменоқуқұралдарынқолдануға;
 • консультациялықпунктжұмысжоспарынқұруға;
 • ата-аналардыбалаларменжұмысістеугебелсендіқатысуғатартуға;
 • балалармен және олардың ата-аналарымен жұмыс істеу үшін бағдарламалар мен әдістемелік құралдарды таңдауға құқығы бар.

Ата-аналар(заңдыөкілдер):

 • консультациялықпунктжұмыстәртібінсақтауға;
 • консультациялықпунктпедагогтерініңұсынымдарынорындауғаміндетті. Ата-аналардың (заңды өкілдер):
 • консультациялықпунктжұмысынақатысуға;
 • балалардыңсабағынақатысуға;
 • балатәрбиесімендамуынабайланыстықажеттікөмекалуға;
 • ұсынымдарберуге,консультациялықпунктжұмысыбойыншаұсыныстар жасауға құқығы бар.

 

1қосымша

№                                 мектепке    дейінгі     ұйымы     мен                                               баланың     ата- аналарының (заңды өкілдерінің) өзара міндеттемелері туралы

                шарт

«              »                    20      ж.

                                                                  мектепке дейінгі ұйымының меңгерушісіатынан№                      мектепке дейінгі ұйым бір тараптан және                                       анасы (әкесі, оларды алмастыратын тұлға), бұдан әрі «Ата-ана» деп аталады, келесі тараптан төмендегі мазмұнда осы Шартты жасады:

 1. Мектепкедейінгіұйымміндеттенеді:

Ата-анасының өтініші негізінде баланы МДҰ-ның консультациялық пунктіне есепке алу.

Баланың өмірі мен денсаулығын қорғауды, оның зияткерлік, дене және жеке дамуын қамтамасыз етуге; баланың даму ерекшеліктерін ескере отырып, оған деген жеке әдісті жүзеге асыруға, баланың эмоциялық игілігіне қамқорлық

Заттық-дамытушылық ортаны ұйымдастыру (үй-жайлар, жабдықтар, оқу-көрнекі құралдар, ойындарға арналған материалдар).

Баланың әрекетін жасына, жеке ерекшеліктеріне, Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес

 •  

Бала ауырып қалғанда, сондай-ақ ата-анасы (заңды өкілі) дәлелді себептермен (ауруы, іссапар және т.б.) демалыста және уақытша болмаған жағдайда балабақшаның кеңес беру пунктінде баланың орнын сақтау.

МДҰ-ның консультациялық пунктінде болған кезеңінде бала мүлкінің пунктте сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

Ата-анаға (заңды өкілге) баланы тәрбиелеу мен оқытуда, оның дамуындағы ауытқуларды түзетуде білікті көмек көрсету.

 •  
 1. Ата-анаміндеттенеді:
  •  

Баланың алдағы уақытта болмауы туралы балабақшаға хабарлау (демалыс, ауру және т.б.).

Баланы тәрбиелеу мен оқытудың барлық бағыттары бойынша МДҰ консультациялық пунктімен өзара әрекеттесу, бірлескен іс-шараларға белсенді

 1. Мектепкедейінгіұйымқұқылы:

Баланың консультациялық пунктте одан әрі болуына кедергі келтіретін баланың денсаулық жағдайы туралы медициналық қорытынды болған кезде, баланы шығарып жіберуге.

Ата-анасы (заңды өкілі) өз міндеттемелерін жүйелі түрде орындамаған жағдайда, оған бұл туралы 10 күн бұрын хабарлап, осы Шартты мерзімінен бұрын бұзуға құқылы.

 

 1. Ата-анақұқылы:
  •     консультациялық    пунктінде                   балалармен         жұмысты жақсарту бойынша ұсыныстар енгізу.
  •  

Мектепке дейінгі ұйым басшысына бұл туралы алдын ала 10 күн бұрын хабарлай отырып, осы Шартты бір жақты тәртіппен мерзімінен бұрын бұзу.

 1. Шарттыңқолданылуталаптары.

Шартоғанқолқойылғансәттенбастапқолданылады,тараптардың келісімі бойынша ұзартылуы, өзгертілуі, толықтырылуы мүмкін.

 •  
 1. Тараптардыңжауапкершілігі.
  •     міндеттеменің    орындалмағаны    немесе                   тиісті          дәрежеде орындалмағаны үшін жауапты.
 2. Шарттың     қолданыс    мрезімі                                   -                     аралығында.
 3. Шартқақолқойған тараптар:

 

№ МДҰ меңгерушісі                                          ТАӘ                                                                                   

 

М.О.(қолы)

«      »                        20      ж.

Ата-ананың        (заңды                                        өкілдің) ТАӘ                                          

Мекенжайы                                       

 

                                    /                                    (қолы)

«      »                        20      ж.

 

2қосымша

 

Мамандардың(мектепкедейінгіұйымныңатауы)                                                                                                           консультациялық пунктіне ата-аналардың (заңды өкілдің) өтініштерін есепке алу журналы

 

№ р/с

Консультация өткізу күні, уақыты

Консультация тақырыбы

Консультация өткізу

нысаны

Консультанттың Т.А.Ә.,

лауазымы

Консультация

барысында                     берілген ұсынымдар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ӘДЕБИЕТТЕРТІЗІМІ

 

 1. «Білім    туралы»Қазақстан         Республикасының               Заңы
 2. Мектепкедейінгітәрбиеменоқытудыңмемлекеттікжалпығаміндетті стандарты (ҚР БҒМ2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы )
 3. Мектепке дейінгі ұйымдар қызметiнiң үлгілік қағидалары              (ҚР БҒМ2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы )
 4. Блохина   С.   А.Роль     семьи   в   развитии   личности.−                Челябинск:     Два комсомольца, 2011, 124-127 с.
 5. АзаровЮ.П.Семейнаяпедагогика.−М.,1994.
 6. ДубининС.Н.Семейноевоспитаниекакосновнойфактор развитияличности ребенка. – СПО, 2009, №5, 29-31 с.
 7. КуликЛ.А.,БерестовН.И.Семейноевоспитание.−М.,1990.
 8. ЛесгафтП.Ф.Семейноевоспитаниеребенкаиегозначение.−М.,1991.
 9. ПидкасистыйП.И.Педагогика.−М.,2000г.
 10. ТатевосянТ.Ю.СозданиеконсультационногопунктавДОУ.–МОУ

«Информационно-методическийцентр»,2010г.

 

МАЗМҰНЫ

 

1

Түсіндірмежазба

3

2

Консультациялықпункттердіұйымдастырубойынша

нұсқаулықтар

5

3

Қосымша

8

4

Әдебиеттертізімі

11

 

РазработанынабазеИнститутараннегоразвитиядетей МинистерстваобразованияинаукиРеспубликиКазахстан

 

 

 

 

 

 

Инструкция для консультационных пунктов по организации работы с родителями детей, которые не охвачены дошкольным воспитанием и обучением – Нур-Султан, 2022. -22стр.

 

 

 

Рецензенты:

Г.К. ИбрагимоваРhD ; Ф.К.Омарбековазаведующая; Ф.К.Бурганова                     методист.

 

 

В пособии даны инструкции по организации консультационного пункта для родителей детей, не охваченных дошкольным воспитанием и обучением. Представленные материалы, которые помогут педагогам дошкольных организаций эффективно организовать работу консультационного пункта. Сформулированы цели и задачи деятельности консультационного пункта

Данная Инструкция рекомендована педагогам дошкольных организаций, на базе которых организованы консультационные пункты, а также для родителей детей не охваченых дошкольным воспитанием и обучением.

 

 

 

 

Инструкции рассмотрены и рекомендованы Научно- методическим советом Института раннего развития детей МОН РК (протокол № 6от27 июня2022 года).

 

Институтраннегоразвитиядетей,2022год

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

 

Роль института семьи в жизни человека давно стала предметом исследования. Уникальность семьи связана с возможностями выполнения ее основной функции – рождения и воспитания детей.

В семье формируется личность ребенка. Влияние на него всех других общин, социальных институтов корректирует семейное воспитание. Только в семье впервые перед ребенкомоткрывается дверь вбольшой иудивительный мир. Это зависит от того, как ребенок его воспримет: захватывающий, с открытиями и положительными эмоциями или незнакомым и враждебным..

Всемьезаложенбольшойвоспитательныйпотенциал.Егополноценное использование является условием гармоничного роста и развития ребенка, полного формирования его личности.

Воспитательный потенциал семьи сегодня используется недостаточно эффективно и в полной мере, так как у родителей отсутствует образовательная программа, нет четких представлений о возрастных и психических особенностях и потребностях ребенка, они не могут анализировать собственные методы воспитания. В результате частыеошибки, снижающие его эффективность. Неправильное отношениеродителей к воспитанию детей приводит к формированию личности ребенка, нарушению социальной адаптации, развитию невротических отклонений.

Сложности родителей во многом связана с недостаточной их квалификациейвобластивоспитаниядошкольников.Современныеродители, с одной стороны, очень образованные люди, а с другой, мало знают о педагогике, психологии, физиологии и других областях знаний. На сегодняшний день у родителей с любым образованием очень много вопросов о том, как воспитывать ребенка. Поэтому семья нуждается в помощи в области образовательной деятельности.

Ребенка должны воспитывать не только мама и папа, но и широкий круг людей. Невозможно воспитывать детей изолированно от жизни. У ребенка должно быть место для активности. Если этого не произойдет, то воспитание вряд ли будет эффективным.

На сегодняшний день в различных источниках содержится психолого - педагогическая информация для родителей (законных представителей): интернет, периодическая пресса, теле- и радиопрограммы, научно- популярная литература в силу их доступности, информативности, наглядности. Но их недостатком является отсутствие возможности учесть уникальность семьи, ребенка, напрямую ответить на вопрос каждого конкретного родителя (законного представителя).

В этом вопросе более компетентны специалисты дошкольных организаций. Они могут напрямую общаться с родителями, получать от нмх

«обратнуюсвязь»,следитьзаразвитиемребенка.

В настоящее время успешно развиваются следующие формы дошкольного образования: группы кратковременного пребывания детей при

 

дошкольнойорганизации,центрымедико-психолого-педагогическойпомощи семьям, воспитывающим ребенка на дому, и т.д. Появившиеся формы призваны активно способствовать развитию ребенка и помочь семьям в получении квалифицированной помощи специалистов в области дошкольного образования. Кроме того, новые формы ориентированы как на семьи, дети которых регулярно посещают детский сад, так и на семьи, где дети не посещают детский сад.

Одной из таких новых форм является организация консультационных пунктов при дошкольной организации. Консультационные пункты создаются с учетом потребностей родителей в целях социально-педагогической поддержки семьи и воспитанника для родителей, дети которых не охвачены дошкольным воспитанием и обучением. Форма консультации не является новой для детских садов. Одной из традиционных форм взаимодействия детского сада и семьи является консультирование воспитателями родителей (законных представителей). В практике работы дошкольной организации воспитатели консультируют на основе запросов родителей или с учетом особенностей развития детей. Также, родителей (законных представителей) детей могут проконсультировать и другие специалисты детского сада (методист, психолог, логопед, дефектолог и др.) по тому или иному вопросу.

Консультационные пункты предназначены для оказания психолого- педагогической помощи родителям, не имеющим возможности постоянно общаться с педагогами, психологами и другими специалистами, работающими в дошкольной организации, а также для содействия гармоничному развитию детей.

Работа таких пунктов для родителей (законных представителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи, осуществляется на базе дошкольных организаций, методических центров.

Цель инструкции является оказание помощи родителям детей, не охваченных дошкольным образованием.

Данный материал является инструкцией для педагогов дошкольных организаций, на базе которых оргнаизованы консультационные пункты, а также для родителей детей не охваченных дошкольным воспитанием и обучением.

 

ИНСТРУКЦИЯПООРГАНИЗАЦИИКОНСУЛЬТАЦИОННЫХ

ПУНКТОВ

Общееположение

Консультационный пункт для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, на охваченных дошкольным воспитанием и обучением, организуется на базе дошкольных организаций и является структурным подразделением организации дошкольного образования, реализующего Типовую учебную программу дошкольного воспитания и обучения.

Консультационные пункты являются одной из форм оказания помощи семье в воспитании и развитии детей дошкольного возраста.

Деятельность Консультационного пункта для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, на охваченных дошкольным воспитаниемиобучением,осуществляетсянабезвозмезднойоснове согласно договору о взаимных обязательсвах дошкольной организации и родителей (законных представителей) (приложение 1).

 

ЦелиизадачифункционированияКонсультационногопункта

Работа Консультационного пункта для родителей (законных представителей) направлена на реализацию принципов государственной политики в области образования, обеспечение помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.

Цель: предоставление консультационной и методической помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому.

Основнымизадачамиявляются:

 • оказание методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам всестороннего развития ребенка дошкольного возраста, оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста;
 • оказание консультативной помощи родителям (законным представителям), по различным вопросам воспитания, обучения детей от одного года до приема в первый класс;
 • оказание диагностической помощи родителям (законным представителям), распознавание и диагностирование проблем в развитии детей дошкольного возраста;
 • проведениепрофилактикиразличныхотклоненийвфизическом, психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста;
 • оказание     информационной     поддержки     родителям               (законным представителям), воспитывающих детей дошкольного возраста на дому;
 • тесноесотрудничествоссемьейдляобеспеченияполноценного развития воспитанника.

ОрганизациядеятельностиКонсультационногопункта

Врамкахдеятельностиконсультационногопунктаосуществляется:

 

 • диагностическая помощь - психолого-педагогическое изучение ребенка, определение индивидуальных особенностей и склонностейличности ребенка, его потенциальных возможностей, а также выявление причин и механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;
 • консультативная помощь - психологическое, социальное, педагогическое консультирование, информирование родителей (законных представителей) о физиологических и психологических особенностях развития ребенка, основных направлениях воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций;
 • методическая помощь - просвещение родителей (законных представителей), информирование родителей о педагогических методах и приемах, направленных на предотвращение возникающих семейныхпроблем, формирование педагогической культуры родителей, формирование положительных взаимоотношений в семье; ознакомление с коррекционными и развивающими технологиями на основе индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных на обучение родителей организации воспитательного процесса в условиях семьи.

Основными формами деятельности Консультационного пунктаявляется предоставление необходимых индивидуальных и групповых консультаций по запросу родителей (законных представителей), организация заочного консультирования по письменному обращению, организация лекториев, теоретических и практических семинаров для родителей (законных представителей), предоставление консультаций и методических рекомендаций посредством размещения на сайте дошкольной организации, диагностические обследования дошкольников специалистами детского сада.

Консультационная работа с семьями строится на основе интеграции деятельности специалистов: руководителя, методиста, воспитателя, медицинского работника, психолога, логопеда и других специалистов.

Количествоспециалистов,привлеченныхкработевКонсультационном пункте, определяется видом дошкольной организации, его кадровым составом.

Для фиксирования деятельности консультационного пункта необходимо ведение следующей документации:

 • журналпредварительнойзаписиродителей;
 • расписание проведенных мероприятий и журнал учета обращений родителей (законных представителей)(приложение 2);
 • планработыконсультативногопункта;
 • расписаниеработыконсультационногопункта,
 • анализработызагод.

График        работы       консультационного        пункта                              утверждается руководителем дошкольной организации.

 

УправлениеируководствоКонсультационнымпунктом

Непосредственное руководство Консультационным пунктом осуществляется руководителем дошкольной организации.

Руководитель дошкольной организации определяет должностные (функциональные) обязанности каждого работника консультационного пункта.

Права и обязанности участников педагогического процесса Консультационного пункта

Участниками педагогического процесса, осуществляемого в Консультационном пункте, являются дети, родители (законные представители), педагоги дошкольной организации.

Педагогиконсультационногопунктаобязаны:

 • активнораспространятьпедагогическиезнаниясредиродителей;
 • осуществлятьпрактическуюпомощьсемьеввоспитаниидетей;
 • вовлекать       родителей       в       педагогическую                  деятельность консультационного пункта;
 • проводитьдиагностическуюикоррекционнуюработусдетьми. Педагоги консультационного пункта имеют право:
 • разрабатывать программу занятий с детьми на основе индивидуально- ориентированного подхода;
 • использоватьвработенеобходимуюметодическуюлитературуипособия;
 • составлятьпланработыконсультационногопункта;
 • привлекатьродителейкактивномуучастиювработесдетьми;
 • выбирать программы и методические пособия для работы с детьми и их родителями.

Родители(законныепредставители)обязаны:

 • соблюдатьрежимработыконсультационногопункта;
 • выполнятьрекомендациипедагоговконсультационногопункта. Родители (законных представителей)имеют право:
 • участвоватьвработеконсультационногопункта;
 • присутствоватьназанятияхсдетьми;
 • получатьнеобходимуюпомощьввоспитаниииразвитииребенка;
 • давать   рекомендации,    выступать    с    предложениями    по              работе консультационного пункта.

 

Приложение 1

ДОГОВОР

овзаимныхобязательствахдошкольнойорганизации

                                 иродителей(законныхпредставителей)детей

                

«              »                                      20г. Дошкольнаяорганизация№          , в лице заведующего детским садом                                              , с одной стороны, и матерью                        (отцом,              лицом,        их                                                                заменяющим)

 

 
 
 

именуемойвдальнейшем«Родитель»,ребенка                                               

                                                                  с другой стороны, заключили Настоящий договор о следующем:

 1. Дошкольноеорганизацияобязуется:

Зачислить ребенка в консультативный пункт ДО на основании заявления Родителя.

Обеспечиватьохранужизнииздоровьяребенка,егоинтеллектуальное, физическое и личностное развитие; осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития, заботиться об эмоциональном благополучии ребенка.

Организовывать предметно-развивающую среду (помещения, оборудование, учебно-наглядные пособия, материал для игр).

Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, содержанием Типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения.

 •  

Сохранять место за ребенком в консультативном пункте детского сада в случае его болезни, а также отпуска и временного отсутствия Родителя (законного представителя) по уважительной причине (болезнь, командировка и прочее).

Обеспечивать сохранность в пункте имущества ребенка на период его пребывания в консультационном пункте ДО.

Оказывать квалифицированную помощь Родителю (законному представителю) в воспитании и обучении ребенка, коррекции имеющихся отклонений в его развитии.

 •  
 1. Родительобязуется:
  •  

Информироватьдетскийсадопредстоящемотсутствииребенка(отпуск, болезнь и прочее).

Взаимодействовать с консультационным пунктом ДО по всем направлениям воспитания и обучения ребенка, активно участвовать в совместных мероприятиях.

 1. Дошкольнаяорганизацияимеетправо:

 

Отчислить ребенка при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в консультационном пункте.

Расторгнуть настоящий Договор досрочно в случае систематического невыполнения Родителем (законным представителем) своих обязательств, уведомив его об этом за 10 дней.

 1. Родительимеетправо:

Вносить предложения по улучшению работы с детьми в консультационном пункте детского сада.

 •  

Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив предварительно об этом руководителя дошкольной организации за 10 дней.

 1. УсловиядействияДоговора.

Договор действует с момента его подписания, может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон.

Изменения,дополнения кДоговоруоформляютсяввиде приложенияк

 1. Ответственностьсторон.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств.

 1. Срок действия Договора с                             по                              .
 2. Стороны,подписавшиеДоговор:

 

ЗаведующаяДО№                  

ФИО                                                  

 

М.П.(подпись)

 

«      »                        20      г.

ФИО              родителя                       (законного представителя)                                  

 

Адрес                                                

                                    /                                    (подпись)

«      »                        20      г.

 

Приложение 2

 

Журналучетаобращенийродителей(законногопредставителя)в консультационный пункт специалистами

(наименованиедошкольнойорганизации)

 

 

№ п/ п

 

Дата, время проведения консультаци и

 

Тема консультаци и

 

Форма проведения консультаци

и

 

Ф.И.О.

консультанта

, должность

 

Рекомендации, данные в ходе

консультировани я

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

 

1

Пояснительнаязаписка

14

2

Инструкцияпоорганизацииконсультационныхпунктов

16

3

Приложение

19

 

Жаңартылған күні: 11.03.2024 09:50
Құрылған күні: 11.03.2024 10:31

Текст